Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.subrtobchod.cz, našimi klienty a zájemci o naše produkty.

 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  I. Obsah a účel dokumentu

  II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

  V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

  VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

  VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jednatel: Jan Šubrt

IČ:            75591260

DIČ:          CZ9006145236

Sídlo:        Kramolín 59, 675 77 Kramolín

E-mail:      info@subrtobchod.cz, info@subrtservis.cz

Telefon:    +420 560 000 349

Zapsaný v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Náměšť nad Oslavou (dále jen „Správce“)

Podnikatel je plátce DPH. 

 

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží), případně při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez poskytnutí některých údajů bychom nebyli schopni s vámi smluvní vztah buď vůbec uzavřít anebo dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 • Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
  Jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa (pokud je odlišná), IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů) telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
  Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 • Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
  Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa (pokud je odlišná), IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů) telefonní číslo, e-mail, IP adresu, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.

  Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je především dodání zboží.

  K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

 • Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů), informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.

  Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 • Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
  Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
 • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Například když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).
 • Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
  Pokud ještě nejste naším klientem a udělíte nám svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich produktů a informací o novinkách. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele softwarového zajištění eshopu (společnost Shoptet s.r.o., IČ: 28935675. Osobní údaje nutné k doručení zboží předáváme také přepravci, kterého si pro doručení zboží zvolíte v rámci objednávky.

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

 

 VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 • Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 • Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 • Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@subrtobchod.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.subrtobchod.cz/ochrana-osobnich-udaju.  

Toto znění je účinné od 28.12.2019